Blog

Groen zonder dubbelspel

Gemeenten moeten kleur bekennen1 , aldus Greenpeace. Ze moeten kiezen voor écht groene stroom: een groene leverancier met de juiste groencertificaten, anders wordt er misschien wel gesjoemeld. Mijn advies: groene stroom met Milieukeur certificaat is natuurlijk altijd goed.

Greenpeace heeft net een studie naar de duurzaamheid van gemeentelijke elektriciteitsinkoop laten uitvoeren2 . Als grote elektriciteitsinkopers kunnen gemeenten veel invloed uitoefenen op de verduurzaming van de Nederlandse energiemarkt en het stimuleren van de productiecapaciteit van hernieuwbare energie. Het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten werkt daar nog niet mee aan mee.

Veel gemeenten doen nu vooral iets voor de bühne. “Ze laten hun kolenstroom groenwassen met groencertificaten, van wisselende kwaliteit. Soms gaat het om certificaten van Duitse windenergie of Italiaanse zonnestroom, maar vaker om spotgoedkope en waardeloze certificaten van Noorse waterkrachtcentrales of IJslandse aardwarmte. Deze wisseltruc is weliswaar legaal, maar draagt op geen enkele wijze bij aan de vergroening van de energievoorziening”.
Greenpeace spreekt over sjoemelstroom3.

Dubbelzinnigheid
Maatschappelijke organisaties protesteren al langer tegen vergroening van grijze stroom met certificaten van Noorse waterkrachtcentrales. Noorwegen telt de naar ons land geëxporteerde elektriciteit uit waterkrachtcentrales mee in zijn rapportage aan de Europese Commissie voor de duurzame energierichtlijn. Tevens is het zo dat het inkopen van duurzame elektriciteit een positieve (indirecte) bijdrage levert aan het halen van de productiedoelstelling van het land waar deze elektriciteit is geproduceerd. Daarom stelt Milieukeur als eis4 dat het exporterende land de geëxporteerde elektriciteit moet aftrekken voor de landenrapportage. Dan is er geen dubbelzinnigheid5. Bovendien stelt Milieukeur eisen aan de herkomst van de stroomopwekking, bijvoorbeeld voor biomassa.
Met Milieukeur is gegarandeerd dat de hoeveelheid verkochte en geconsumeerde elektriciteit in een bepaalde periode daadwerkelijk op elektriciteitsnet is gezet en van de geclaimde oorsprong is. Er is dan bijvoorbeeld evenveel binnenlandse windstroom geleverd als opgewekt. Controle vindt plaats door een onafhankelijke, geaccrediteerde certificatie-instelling6. Daarmee zijn verkoop en inkoop volledig herleidbaar.

Met Milieukeur geen dubbelspel
Greenpeace adviseert gemeenten energie uit hernieuwbare bronnen in te kopen bij de voorlopers op de Nederlandse energiemarkt en geen losse groencertificaten. Zo dragen zij bij aan de groei in de productie van hernieuwbare energie in ons land. Dat is belangrijk voor het behalen van de doelen in het Klimaatakkoord en het SER-Energieakkoord. Milieukeur is hét hulpmiddel voor gemeenten om dit eenvoudig te realiseren. Gek genoeg ontbreekt Milieukeur in de Checklist voor gemeenten die echt duurzaam energie willen inkopen van Greenpeace7. De inkoper kan in de aanbesteding simpel verwijzen naar de Milieukeureisen4 met als verificatiebewijs een geldig Milieukeurcertificaat8. Eneco, Greenchoice, Raedthuys Groep en Scholt Energy Control leveren graag Milieukeurstroom: makkelijk en gegarandeerd zonder dubbelspel! 

Ineke Vlot
Manager non-food


 
2  Kortsluiting op de groene Energiemarkt - Onderzoek naar de duurzaamheid van gemeentelijke lektriciteitsinkoop:  http://www.greenpeace.nl/Global/nederland/report/2016/klimaat%20en%20energie/Rapport%20Kortsluiting%20op%20de%20groene%20energiemarkt.pdf 
3 De term sjoemelstroom is feitelijk onjuist, want voor elke Garantie van Oorsprong is ergens een hoeveelheid geproduceerde groene elektriciteit op het net gezet, ook voor waterkracht-elektriciteit.
5 Vanwege deze eis heeft de ‘CO2-Prestatieladder’ van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) gekozen voor een koppeling met de Milieukeureisen voor groene elektriciteit. Milieukeur is ook gekoppeld met beoordelingsrichtlijn Breeam-NL voor datacenters.
8 Leveranciers met Milieukeur gecertificeerde groene elektriciteit staan op: http://www.milieukeur.nl/24/m/product/index.html#products-a-e/#product578
Ineke Vlot, SMK
21-6-2016 12:15:44

Helder, Chris, dank voor de correctie. Blijft overeind dat het inkopen van duurzame elektriciteit een positieve (indirecte) bijdrage levert aan het halen van de productiedoelstelling van het land waar deze elektriciteit is geproduceerd. Daarom stelt Milieukeur als eis dat het exporterende land de geëxporteerde elektriciteit moet aftrekken voor de landenrapportage. Dan is er geen dubbelzinnigheid. De tekst is verbeterd.

Chris Arthers
17-6-2016 17:01:55

In de blog schrijf je dat "Noorwegen en Nederland tellen beide de elektriciteit uit waterkrachtcentrales mee in hun rapportage aan de Europese Commissie voor de duurzame energierichtlijn. Dat vertekent de werkelijke duurzame energieopwekking in Europa." Dit is een misverstand. Nederland telt alleen duurzame energie productie in Nederland mee. Zie Artikel 22 report NL voor 2015 in de volgende download https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2015-Member%20State%20progress%20reports%20in%20their%20original-Renewable%20language.zip

Herman
10-6-2016 17:12:19

Wat een eye opener. Ik ga dit meteen navragen bij mijn gemeente (Rotterdam).

Plaats hier uw reactie