Nieuws & Persberichten

TPAS in lijn met EU Timber Regulation / TPAS in line with EU Timber Regulation


  • TPAS in lijn met EU Timber Regulation
    De Nederlandse Inkoopcriteria voor Hout zijn op enkele punten gewijzigd om deze in lijn te brengen met de tekst van de EU Houtverordening (EUTR). De EUTR – die vanaf 3 maart 2013 rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten - verbiedt het op de Europese markt brengen van illegaal gekapt hout en houtproducten die het resultaat zijn van illegale kap. Aangezien legaliteit al een belangrijk principe was van de Nederlandse Inkoopcriteria, hebben de recente wijzigingen geen invloed op het ambitieniveau van de Nederlandse Inkoopcriteria.

    De Nederlandse Inkoopcriteria vormen de kern van het duurzaam inkoopbeleid voor hout van de Nederlandse overheid. De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) toetst houtcertificatiesystemen aan deze Inkoopcriteria en brengt hierover advies uit aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor meer informatie: www.tpac.smk.nl of neem contact op met Myrthe Haase, mhaase@smk.nl of +31 (0)70-3586300

  • TPAS in line with EU Timber Regulation
    The Dutch Procurement Criteria for Timber have been revised on a few aspects to bring them in line with the text of the EU Timber Regulation (EUTR). The EUTR – which is directly applicable to member states from 3 March 2013 - prohibits the placement of illegally harvested timber and timber products on the EU market. As legality was already an important principle of the Dutch Procurement Criteria, the recent changes do not affect the level of ambition of the Dutch Procurement Criteria.

    The Dutch Procurement criteria are at the heart of the green public procurement policy for timber of the Dutch Government. The Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) assesses timber certification systems and advises the Dutch Ministry of Infrastructure and Environment on the outcome. For more information: www.tpac.smk.nl or contact Myrthe Haase, mhaase@smk.nl or +31 (0)70-3586300.

Terug naar overzicht