Nieuws & Persberichten

Groen Ontwikkelfonds Brabant verpacht meer duurzame gronden in 2017

Analyse gunning pacht 2017

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant en de provincie Noord-Brabant streven naar een duurzamer beheer van de pachtgronden. Om dat te bevorderen bepaalde dit jaar niet alleen de prijs wie welke gronden kreeg toegewezen, maar werd bij de beoordeling van de inschrijvingen ook meegewogen of de pachter zich aantoonbaar inspant voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemkwaliteit en versterking van de biodiversiteit.
Uit een analyse van de uiteindelijke gunning blijkt dat in 2017 aanzienlijk meer percelen zijn verpacht aan duurzame ondernemers.

Bij de uitgifte van de pachtgronden van 2017 is voor het eerst de zogenaamde ‘duurzaamheidsscore’ opgemaakt. Potentiële pachters die hun inzet voor een duurzame bedrijfsvoering konden bewijzen aan de hand van certificaten, kregen daarvoor extra punten.

Feiten en cijfers

Welke combinaties van certificeringen zien we terug bij de gunningen? (combinatie + aantal)

 • Enkel Skal Plant : 5
 • Enkel Skal Dier : 7
 • Enkel Milieukeur Plant : 2
 • Enkel Beter Leven 2: 4
 • Enkel MDV: 14
 • Enkel Weidemelk: 53
 • Enkel GLB: 5
 • Skal Plant + MDV: 3
 • Milieukeur Plant + Weidemelk: 4
 • MDV + GLB: 7
 • MDV + Weidemelk: 30
 • MDV + Weidemelk + GLB: 1


Wat is de verdeling van alle inschrijvingen per certificaat? (dubbelingen tellen dubbel):

 • Skal Plant: 18
 • Skal Dier: 14
 • Milieukeur Plant : 10
 • Milieukeur Dier : 0
 • Beter Leven 2: 13
 • Beter Leven 3: 1
 • MDV: 121
 • Weidemelk: 248
 • GLB: 44

In totaal noteerde de Pachtbank 799 inschrijvingen voor de aangeboden percelen. Bij 48% van alle inschrijvingen waren een één of meer certificaten bijgevoegd. Deze certificaten telden mee bij het bepalen van de duurzaamheidsscore.

Er hebben 207 gunningen plaatsgevonden. Bij 135 (=65%) ervan zijn een of meer certificaten overlegd. In totaal hebben 252 gecertificeerde bedrijven geen gronden gegund gekregen. Meestal omdat het perceel waarvoor zij hadden ingeschreven gegund is aan een ander gecertificeerd bedrijf.
Op 44 clusters is uitsluitend mét een certificering is ingeschreven. Er waren 27 gunningen waarbij de lager ingeschreven gecertificeerde het, dankzij de gewogen pachtprijs, won van de niet-gecertificeerde, die hoger had ingeschreven.

Alles bij elkaar waren er 64 clusters waarop het gecertificeerde bedrijf hoger had ingeschreven dan een niet gecertificeerd bedrijf. Het bezit van een certificaat leidt dus niet per definitie tot een lager inschrijfbedrag. De inschatting is dat de hoogte van het inschrijfbedrag vooral wordt bepaald door hoe graag de inschrijver de grond wil pachten.
Bij 28 clusters is het de gecertificeerde bedrijven, ondanks de weging van certificaten, niet gelukt om te winnen. De eerste analyse laat zien dat dit vooral bedrijven zijn met weinig certifcaatpunten. Het hebben van punten geeft dan ook niet de gewenste doorslag.

Een vergelijking van de inschrijvingen 2016 en 2017 is niet mogelijk omdat de clusters niet gelijk zijn gebleven. Alleen de gelijke clusters met dezelfde inschrijvers zijn vergeleken. In totaal zijn 75 clusters onveranderd gebleven ten opzichte van 2016. In 15 gevallen heeft het bedrijf dat in 2016 een cluster pachtte de grond ook voor 2017 toegewezen gekregen.

De prijsontwikkeling is marginaal gebleken: de prijsstijging is 1,10%.

Bron: Groen Ontwikkelfonds Brabant

Terug naar overzicht