Nieuws & Persberichten

Herziening Milieukeur Plantaardige producten 2017: graag ontvangen wij uw input!

Dit najaar vindt de herziening plaats van de Milieukeur criteria voor plantaardige producten open en bedekte teelt. SMK neemt graag ervaringen en suggesties uit de markt bij deze herziening mee.

Schriftelijke input

Indien u knelpunten heeft met betrekking tot de huidige Milieukeur criteria of als u ideeën heeft om Milieukeur nog meer onderscheidend te maken ten opzichte van de gangbare teelt, dan ontvangen wij graag uiterlijk 1 juli uw suggesties voor wijzigingen per e-mail (smk@smk.nl). Vermeldt u daarbij uw:

  • Bedrijfsnaam
  • Contactgegevens
  • Het product/gewas
  • Keuze voor open of bedekte teelt
  • En indien van toepassing: het nummer van de eis of keuzemaatregel (zie: criteria Milieukeur) waarop uw opmerking betrekking heeft.

Uw input wordt zeer op prijs gesteld om zo samen een werkbare duurzamere teelt te realiseren.

Herziening t.b.v. grootschalige deelname Milieukeur

Onderdeel van het reguliere herzieningstraject is dat er dit jaar ook een herziening ten behoeve van grootschalige deelname aan het schema op handen is. Vanuit de handel, in de hoedanigheid van het GroentenFruit Huis, is nu een voorstel neergelegd bij SMK om Milieukeur procedureel te vernieuwen. Uitgangspunt van SMK hierbij is dat het huidige ambitieniveau van Milieukeur minimaal gehandhaafd blijft.

Korte toelichting herzieningsproces van 2017

  • Half juni: Vragen om schriftelijke input op het huidige schema (zie hierboven).
  • Juli-november: Bijeenkomsten van begeleidingscommissie t.b.v. advisering over het concept voorstel. Hierin wordt uw eventuele schriftelijke input, en het voorstel van het GroentenFruit Huis besproken.
  • Juli-september: Teeltbijeenkomsten over specifieke criteria waarvoor elke teler is uitgenodigd (zie hieronder).
  • November: Hoorzitting in november waar eenieder vragen kan stellen en opmerkingen kan maken over het conceptvoorstel.
  • December: College van Deskundigen agrof/food Plantaardig beslist uiteindelijk over de wijzigingen.

Deelname aan teeltbijeenkomsten

Wilt u actief betrokken zijn bij de herziening van het Milieukeur schema en graag samen met andere telers, belanghebbenden en SMK aan tafel zitten om de nieuwe voorstellen te bespreken, dan kunt u zich tot uiterlijk 1 juli per e-mail (smk@smk.nl) opgeven voor de teeltbijeenkomsten, die per teelt worden georganiseerd. Daar bespreken we alle voorgestelde wijzigingen en mogelijke knelpunten. Via een datumprikker zal vervolgens in overleg met de belangstellenden een geschikte datum voor de vergadering worden vastgesteld.

Meer informatie

Team plantaardige agroketens Milieukeur: Stefanie de Kool, Els Lindeboom, Niko Moerman en Jori Langwerden. Telefoon 070 358 63 00

Uw input wordt zeer op prijs gesteld om zo samen een werkbare duurzamere teelt te realiseren
Terug naar overzicht