Nieuws & Persberichten

GROEN LABEL KAS VERDUBBELT

In het afgelopen jaar is het aantal meldingen van de bouw van een Groen Label Kas meer dan verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Een enorme groei, die deels te verklaren is uit reguliere vervanging van kassen, maar ook uit de opleving van de economie én de wens van steeds meer tuinders om een verduurzamingsslag te maken.

“In het afgelopen jaar kwamen er maar liefst 98 meldingen van het voornemen tot de bouw van een Groen Label Kas”, vertelt SMK-Programmamanager agroketens Herman Docters van Leeuwen. “Het jaar daarvoor waren het er 38. Dat is inderdaad een grote groei. Deels is de groei verklaarbaar doordat er een inhaalslag wordt gemaakt. Gemiddeld zijn kassen eens in de twintig jaar aan vervanging toe. Door de economische recessie hebben sommige tuinders de vervanging uitgesteld. Er moet meestal immers eerst geld verdiend worden wanneer je wilt investeren. Dus wat er nu gebeurt is een noodzakelijke inhaalslag. Daarnaast wordt er ook echt nieuw gebouwd. Om de sector up-to-date te houden was deze toename ook echt nodig.”

CO2-EMISSIE

SMK is daar vanzelfsprekend blij mee. “Lange tijd stuurde de sector vooral op energiebesparing, tegenwoordig komt daar reductie van CO2-emissie bij”, weet Docters van Leeuwen. “Op die aanpak zullen we met Groen Label Kas aansluiten. Daarmee sturen we directer op de initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan. Tuinders investeren nu bijvoorbeeld in ledlampen die minder warmte produceren, of hebben geen eigen ketel meer en nemen restwarmte van naburige industrie af. Bij SMK werken we momenteel aan een herziening van het certificatieschema Groen Label Kas, waarin criteria gericht op de reductie van CO2-emissie worden uitgewerkt. De bedoeling is om dat herziene schema dit jaar nog van kracht te laten worden. Binnenkort zullen we stakeholders uitnodigen om op deze wijzigingsvoorstellen inspraak te leveren.”

OPMARS

Niet alle in 2016 aangemelde kassen zullen er morgen staan is de ervaring van Docters Van Leeuwen. “Het traject begint met de melding. Voordat een kas er daadwerkelijk staat, ben je al gauw een jaar tot maximaal twee jaar verder. Maar dat er weer beweging zit in de nieuwbouw en vervanging van kassen valt niet te ontkennen. In 2017 zet deze trend naar wij verwachten door.”


Duurzamere tuinbouwkassen

Een Groen Label Kas is een tuinbouwkas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting. Een Groen Label Kas draagt daarom bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en voldoet aan strenge milieueisen op onder meer de thema’s:

  • Klimaat
  • Energie
  • Gewasbescherming
  • Waterkwaliteit- en kwantiteit
  • Lichthinder


Tuinbouwkassen die het certificaat Groen Label Kas behalen, kunnen afhankelijk van het behaalde ambitieniveau deelnemen aan de overheidsregelingen MIA- en Vamil en de Regeling groenprojecten. Tevens kan men met een GLK-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

Aangevraagd investeringsbedrag GLK-kassen t/m 2015

  • 7.6 miljard euro voor MIA\Vamil
  • 5.0 miljard euro voor Regeling groenprojecten

Aantal GLK-certificaten 1999 t/m 2016

  • Kassen in aanbouw of reeds gebouwd: 1.945

Lange tijd stuurde de sector vooral op energiebesparing, tegenwoordig komt daar reductie van CO2-emissie bij
Terug naar overzicht