Nieuws & Persberichten

Denk en praat mee over emissiearme erven. Uitnodiging hoorzitting Maatlat Schoon Erf (16-11-2017)

SMK ontwikkelt in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de waterschappen en LTO Nederland het nieuwe certificatieschema Maatlat Schoon Erf, dat per 1 januari 2018 van kracht wordt. Hoofddoel van de Maatlat is om investeringen te stimuleren die emissies voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is het de bedoeling dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater.

Het voornemen is om het bouwen van emissiearme erven (akkerbouw en veehouderij) per 1 januari 2018 op de Milieulijst op te nemen. In dat geval kunnen ondernemers de investeringen in een emissiearm erf melden voor de MIA-\Vamilregeling. Mogelijk kan de Maatlat Schoon Erf in de toekomst ook op andere manieren een rol spelen in het aantonen van verduurzaming van agrarische bedrijven. Bijvoorbeeld in de manier waarop overheden milieuhandhaving op bedrijven uitvoeren.

Hoorzitting

Belangstellenden kunnen hun reactie geven op het concept certificatieschema Maatlat Schoon Erf tijdens een openbare hoorzitting. De input van deze inspraakronde wordt meegewogen door het College van Deskundigen agro/food bij het definitief vaststellen van het certificatieschema.

De hoorzitting vindt plaats op:

Aanmelding

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden bij SMK door middel van het antwoordformulier of per e-mail (smk@smk.nl). Wij verzoeken u zich vóór maandag 13 november aan te melden.

Meer informatie
Herman Docters van Leeuwen, programma manager agroketens, hdoctersvanleeuwen@smk.nl, 070 358 63 00.

Graag vóór maandag 13 november aanmelden via het antwoordformulier
Terug naar overzicht