Nieuws & Persberichten

Input gevraagd voor herziening On the way to PlanetProof Plantaardige producten

De jaarlijkse herziening van het certificatieschema On the Way to PlanetProof voor plantaardige producten in Centraal-Europa (waaronder Nederland) is weer gestart. SMK ontvangt graag input van betrokkenen voor deze herziening.

HERZIENINGSPROCES 2019

Tijdens het herzieningsproces worden knelpunten en kansen met betrekking tot de toepassing van het certificatieschema geïnventariseerd, besproken en benut voor optimalisatie van het schema. Dit proces start in juli 2019 en duurt t/m december 2019. Er komen er diverse commissies* en werkgroepen* bij elkaar om de praktijkervaringen te bespreken en de haalbaarheid van de eisen te beoordelen. De gesignaleerde kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen leiden tot voorstellen voor het herziene schema, waarbij de verdere verduurzaming van teelten steeds het uitgangspunt is.

INPUT VOOR DE HERZIENING

Iedere teler of anderszins betrokkene kan input leveren voor de herziening. Daarvoor zijn twee manieren:

 1. Via de betreffende sectorvertegenwoordiger van de Teelt Technische Werkgroep (zie onderstaande tabel)
 2. Schriftelijke input rechtstreeks bij SMK. Gebruik hiervoor het input-formulier (download) dat u per e-mail aan smk@smk.nl kunt sturen.

Wij ontvangen graag vóór 2 september uw suggesties voor wijzigingen.

MEER INFORMATIE

Team plantaardige agroketens: Stefanie de Kool, Els Lindeboom, Jantineke Hofland, John Janssen, Lien Terryn en Minke van Bentum.


* COMMISSIES / WERKGROEPEN

 • Teelttechnische werkgroep (TTW)
  De Teelt Technische Werkgroep (TTW) heeft als doel om het leveren van input vanuit de praktijk te optimaliseren. De TTW voorziet in de betrokkenheid van de directe gebruikers van On the way to PlanetProof bij de ontwikkeling en uitvoering van het certificatieschema. De TTW-leden brengen als vertegenwoordiger van hun sector kennis en ervaringen in vanuit de praktijk in relatie tot het gebruik van het certificatieschema. Zij bespreken kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen.

 • Harmonisatie overleg
  Tijdens dit overleg vindt afstemming plaats tussen SMK en Certificatie Instellingen over de eenduidige interpretatie van eisen en beoordeling tijdens de audit. Ook worden hier ervaringen met de certificering en toepassing in de praktijk besproken. Indien relevant vindt uitwisseling plaats met de TTW.

 • Begeleidingscommissie
  De begeleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse belanghebbende partijen. Deze commissie bespreekt de voorgestelde wijzigingen voor de herziening en bewaakt het ambitie niveau en de haalbaarheid van het certificatieschema.

 • College van Deskundigen Plantaardig
  Besluitvormend orgaan bestaand uit deskundigen vanuit de diverse belanghebbende partijen.

PLANNING VAN HET HERZIENINGSTRAJECT

Terug naar overzicht