Nieuws & Persberichten

Publicatie certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten 2019

SMK publiceert per 1 januari 2019 het herziene certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten. Het certificatieschema is geldig tot 1 januari 2020. De Engelse vertaling van het certificatieschema zal begin 2019 worden gepubliceerd.

Op de webpagina Certificatieschema Plantaardige producten Centraal Europa zijn de volgende herziene documenten gepubliceerd:

  • Certificatieschema Plantaardige producten Centraal Europa
  • Digitale checklist
  • Overzicht wijzigingen 2019 t.o.v. 2018
  • Certificatieschema met wijzigingen t.o.v. 2018 gearceerd

Wijzigingen

De inhoud van het certificatieschema is op een aantal punten aangepast op basis van de ervaringen van afgelopen jaar. Daarbij zijn oplossingen geboden voor knelpunten en zijn nieuwe inzichten verwerkt. In het document ‘Overzicht wijzigingen 2019 t.o.v. 2018’ zijn de wijzigingen toegelicht. Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

  • De controle op de naleving van de eisen is meer gebaseerd op risicosturing. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de frequentie van het residu-onderzoek (in totaal minder analyses, maar wel onaangekondigd) en de inspectie frequentie (één inspectie per jaar + 10% onaangekondigde inspecties).
  • De lijsten actieve stoffen (gewasbeschermingsmiddelen) met aanvullende voorwaarden en de lijst met groene middelen/laag-risicostoffen zijn geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens over de milieubelasting van de betreffende middelen. Dit heeft geleid tot een flink aantal veranderingen in de lijsten.
  • In het hoofdstuk Energie en Klimaat zijn veel nieuwe keuzemaatregelen opgenomen om producenten te stimuleren meer energiebesparende maatregelen te nemen.

Herzieningstraject

Tijdens het herzieningsproces zijn de knelpunten en kansen met betrekking tot de toepassing van het certificatieschema geïnventariseerd, besproken en benut voor optimalisatie van het schema. Tevens zijn er diverse commissies en werkgroepen bij elkaar gekomen om de praktijkervaringen te bespreken en de haalbaarheid van de eisen te beoordelen. De gesignaleerde kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen hebben uiteindelijk geleid tot voorstellen voor het herziene schema, waarbij de verdere verduurzaming van teelten steeds het uitgangspunt is geweest.

Trainingen

SMK organiseert in 2019 trainingen voor adviseurs, teeltbegeleiders, kwaliteitsmanagers e.a. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van PlanetProof.

'On the way to PlanetProof' vervangt Milieukeur per 1-1-2019

In 2019 is de toepassing van de naam en logo Milieukeur niet meer toegestaan. Lees hier meer.


Meer informatie

SMK Team plantaardige agroketens: Stefanie de Kool, Els Lindeboom, Jantineke Hofland, Jori Langwerden, John Janssen en Minke van Bentum.

Terug naar overzicht