Nieuws & Persberichten

Begeleidingscommissie bijeen voor herziening schema van On the way to PlanetProof Plantaardig – Centraal Europa.

Deze bijeenkomst op 10-10-2019 maakt onderdeel uit van het herzieningsproces. Daarin worden knelpunten en kansen met betrekking tot de toepassing van het certificatieschema geïnventariseerd, besproken en benut voor optimalisatie van het schema. Dit proces start in juli 2019 en duurt t/m december 2019.

Er komen diverse commissies en werkgroepen bij elkaar om de praktijkervaringen te bespreken en de haalbaarheid van de eisen te beoordelen. De gesignaleerde kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen leiden tot voorstellen voor het herziene schema, waarbij de verdere verduurzaming van teelten steeds het uitgangspunt is. Lees hier meer over dit proces.