Nieuws & Persberichten

Gezondheid en welzijn van koeien gaan hand in hand

Hoe ziet het thema diergezondheid en dierenwelzijn in On the way to PlanetProof Zuivel er in 2020 uit?

Het thema ‘Dierenwelzijn & diergezondheid’ maakt deel uit van de drie duurzaamheidsthema’s binnen het certificatieschema On the way to PlanetProof Zuivel. Per 2020 komt de door ZuivelNL ontwikkelde KoeMonitor beschikbaar; een nieuwe landelijke diergezondheidsmonitor. SMK gaat dit instrument grotendeels in het schema opnemen. Melkveehouders kunnen met de KoeMonitor het management en de borging van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid nog beter integraal aansturen.

On the way to PlanetProof; integraal en ambitieus
“Om voor PlanetProof in aanmerking te komen, moet een melkveehouder aan de diverse criteria voldoen”, zegt Tineke Kramer, projectleider dierlijke agroketens bij SMK. “Allereerst aan de algemene eisen zoals melkkwaliteit, veiligheid van mens/dier en weidegang. Naast de algemene eisen zijn er drie specifieke thema’s gericht op Biodiversiteit, Klimaat en dus Dierenwelzijn & diergezondheid. Op alle drie thema’s, die bestaan uit meerdere criteria, moet de melkveehouder voldoen aan het basisniveau en op minimaal één van deze thema’s aan alle criteria op het hoogste niveau. Deze integraliteit maakt van PlanetProof een zeer ambitieus schema waaraan op basis van wetenschappelijke analyse circa 10% van de Nederlandse melkveehouders kan voldoen.

Doelgericht werken geeft ruimte aan vakmanschap
Tineke: “Door steeds scherp te blijven op de ontwikkelingen in de sector en daarnaast maatschappelijke partijen te blijven betrekken bij On the way to PlanetProof, is het de insteek van SMK om bij herzieningen ambitieuze, maar haalbare stappen te blijven zetten op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn. Hierbij blijft het uitgangspunt om zoveel mogelijk aan te blijven sluiten bij de bestaande sectorinstrumenten, om zo de administratieve last voor melkveehouders te beperken en ook een hoge kwaliteit van borging te kunnen garanderen. De nieuwe KoeMonitor is zo’n instrument. We vinden het belangrijk de ruimte te geven aan vakmanschap, kennis en ervaring van de individuele veehouders. Ieder bedrijf en iedere ondernemer is uniek, integraal vakmanschap op de drie duurzaamheidsthema’s is de gemeenschappelijke noemer van de On the way to PlanetProof veehouders. Door te werken met voornamelijk doelvoorschriften in het schema geven we deze ruimte aan het vakmanschap van de veehouder om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven, binnen de mogelijkheden van het bedrijf.”

Dierenwelzijn
"De bestaande sectorinstrumenten die worden toegepast in On the way to PlanetProof Melk zijn in eerste instantie ontwikkeld om garanties te bieden dat melk van gezonde dieren afkomstig is. Wij zijn van mening, en experts met ons, dat er een directe relatie is met een verbeterd dierenwelzijn. Een gezonde koe heeft een beter leven. Om dat zo goed mogelijk te staven laat SMK onderzoek doen naar de wetenschappelijk argumenten hiervoor. Daarmee kan de claim ten aanzien van een keurmerk voor hoger dierenwelzijn nog beter en transparanter worden onderbouwd."

On the way to PlanetProof Diergezondheid en dierenwelzijn in 2020

  • Basis- en topniveau: Basisniveau voor dierenwelzijn en diergezondheid betekende al o.a.: bewegingsvrijheid voor de koe (aanbindsysteem is niet toegestaan), in een stal is er voor iedere koe tenminste één ligplaats. Ook is een elektrisch aangedreven koeborstel verplicht, die verzorgt de huid van de koeien en vervult duidelijk in een behoefte van de koeien, die er veelvuldig gebruik van maken. Om vanaf 2020 het hoogste niveau voor dit thema te behalen is het voorstel om naast een topscore op levensduur en KalfOK (diergezondheidsmonitor voor jongvee) nu ook een topscore op diergezondheidsmonitoring voor volwassen melkvee (KoeData) van minimaal 92 punten te toetsen.
  • Aanvullende eisen: SMK onderzoekt nog in hoeverre het noodzakelijk en haalbaar is om concrete grenzen te stellen voor individuele dierenwelzijns- en diergezondheidsindicatoren. Een van de indicatoren is het % kalversterfte. Om daarmee beter te kunnen garanderen dat er geen ongewenste situaties voorkomen op deelnemende bedrijven.

Koemonitor
Per 2020 gaat de sector met de KoeMonitor één nieuwe systematiek hanteren voor het management en de borging van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid op het melkveebedrijf. In de KoeMonitor zijn de eerder toegepaste instrumenten de CDM, KoeKompas en daarnaast KoeAlert geïntegreerd en worden verder ontwikkeld. Daarbij wordt de naam voor CDM gewijzigd in KoeData. Met de KoeMonitor komt er een praktisch instrument, om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen op het vlak van melk én wordt er geborgd dat melk afkomstig is van gezonde koeien. On the way to PlanetProof vereist daarbinnen een ambitieus aantal punten waardoor een bovenwettelijk niveau voor diergezondheid en dierenwelzijn wordt gerealiseerd. Het derde nieuwe instrument in de Koemonitor – ‘KoeAlert’ – is in 2020 nog geen onderdeel in het On the way to PlanetProof certificatieschema.

Dit artikel komt uit het SMK e-magazine. Ook het e-magazine ontvangen? Meld je hier aan.

Terug naar overzicht