Nieuws & Persberichten

Publicatie herziene certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten 2020

SMK publiceert per 1 januari 2020 het herziene certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten. De Engelse vertaling van het certificatieschema zal begin 2020 worden gepubliceerd.

Op de webpagina Certificatieschema Plantaardige producten Centraal Europa zijn de volgende documenten gepubliceerd:

 • Certificatieschema Plantaardige producten Centraal Europa

 • Algemene certificatievoorwaarden SMK

 • Digitale checklist

 • Toelichting wijzigingen t.o.v. 2019

 • Certificatieschema met wijzigingen t.o.v. 2019 gearceerd

 • Rekenmodule broeikasgasemissie bedekte teelten

Certificering gebaseerd op dit schema is mogelijk in Nederland en de andere landen in Centraal-Europa, zoals gedefinieerd in de EU classificatie*. Naast certificering in Centraal-Europa, is er een certificatieschema voor productie in Zuid-Europa.

Herzieningsproces 2019
Tijdens het herzieningsproces 2019 werden knelpunten en kansen met betrekking tot de toepassing van het certificatieschema geïnventariseerd, besproken en benut voor optimalisatie van het schema. Dit proces startte in juli 2019 en duurde t/m december 2019**. Er kwamen diverse commissies en werkgroepen bij elkaar om de praktijkervaringen te bespreken en de haalbaarheid van de eisen te beoordelen. De gesignaleerde kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen leiden tot voorstellen voor het herziene schema, waarbij de verdere verduurzaming van teelten steeds het uitgangspunt is. Op 14 november werd tijdens een openbare hoorzitting gelegenheid om op het concept certificatieschema te reageren. Het College van Deskundigen stelde het schema op 5 december definitief vast.

Wijzigingen
De inhoud van het certificatieschema is op een aantal punten aangepast op basis van de ervaringen van afgelopen jaar. Daarbij zijn oplossingen geboden voor knelpunten en zijn nieuwe inzichten verwerkt. In het document ‘Toelichting wijzigingen’ zijn de wijzigingen toegelicht; enkele belangrijke zijn:

 • Energie en Klimaat: Ontwikkeling normen broeikasgasemissie bedekte teelt
 • Gewasbescherming: Update en uitbreiding van lijsten risicostoffen en groene middelen, laag-risicostoffen op basis van beoordeling van alle in Europa toegestane gewasbeschermingsmiddelen, voorkomen van erfemissie, update actieve stofnormen.
 • Biodiversiteit en landschap: Verplichting tot behalen van minimaal 4 bonuspunten voor de open teelten.
 • Bodemvruchtbaarheid: Voorkomen van erosie
 • Water: Verbetering van het gehele hoofdstuk (logische volgorde van eisen, verbeterde definities van gebruikte termen, criteria doelmatiger, internationaal toepasbaar)
 • Algemene eisen: Herziening van de controlerichtlijnen voor certificatie van de handelsketen en retail.  

SMK organiseert in 2020 trainingen voor adviseurs, teeltbegeleiders, kwaliteitsmanagers e.a. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van PlanetProof.

Meer informatie
SMK Team plantaardige agroketens PlanetProof: Stefanie de Kool, Els Lindeboom, John Janssen, Jaap Bij de Vaate, Lien Terryn en Minke van Bentum.  

*Landen van Centraal-Europa zijn: Nederland, België, Tsjechië, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Engeland.

**Zie het nieuwsbericht op de website On the way to PlanetProof

Terug naar overzicht