Nieuws & Persberichten

Heeft u verbeterpunten voor de MDV?

SMK roept bedrijfsleven, adviseurs en ondernemers op om mee te denken met de herziening van de criteria van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Heeft u verbeterpunten? Meld deze dan aan.

 

De duurzamere veehouderij is continu in ontwikkeling. Om de MDV-criteria actueel te houden wordt er dit jaar een herziening gedaan. Leveranciers van stalsystemen en –apparatuur, veehouders en anderen wordt gevraagd verbeterpunten op het huidige certificatieschema of nieuwe ontwikkelingen te melden aan SMK. Alle diercategorieën van de Maatlat Duurzame Veehouderij worden in deze herziening meegenomen: 

 • Konijnenstallen (3 diercategorieën)
 • Melkgeiten- en melkschapenstallen
 • Melkveestallen (runderen)
 • Pluimveestallen (eenden, kalkoenen, leghennen, vleeskuikens - 7 diercategorieën)
 • Varkensstallen (5 diercategorieën)
 • Vleeskalverstallen (2 diercategorieën)
 • Vleesveestallen (3 diercategorieën)

Herzieningsformulier

Gebruik het Herzieningsformulier MDV 2020 om verbeterpunten of nieuwe ontwikkelingen te melden. SMK behandelt alleen volledig ingevulde herzieningsformulieren die vóór vrijdag 10 juli 2020 zijn aangeleverd. Zorg dat u een verzoek tot wijziging of het opnemen van een nieuwe techniek voldoende onderbouwd met informatie, zo mogelijk uit onafhankelijk onderzoek. Waar gewenst garandeert SMK vertrouwelijkheid van de informatie.

Wat doen we met uw inbreng?
Het College van Deskundigen MDV behandelt uw inbreng en besluit of deze al dan niet wordt meegenomen in de herziening. De herzieningsconcepten worden dit najaar besproken in een openbare hoorzitting waarna de nieuwe criteria eind dit jaar worden vastgesteld en gepubliceerd.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de herziening of over het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij neem dan contact op met Saskia van Wageningen-Lucardie, projectmedewerker agro/food bij SMK, slucardie@smk.nl of 070 358 63 00. 


Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s: 

 • Ammoniakemissie
 • Bedrijf & omgeving
 • Brandveiligheid
 • Diergezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Fijn stof
 • Klimaat

Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten. Ook kan men met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

Aangevraagd investeringsbedrag MDV-stallen 2007 t/m 2018

 • 4,6 Miljard euro voor MIA\Vamil
 • 1,5 Miljoen euro voor Regeling groenprojecten

MDV-stalcertificaten 2007 t/m 2019

 • Reeds gebouwde stallen: 5.755
 • Stallen nog in aanbouw: 325
Terug naar overzicht