Blog

HET BLIJFT ENERVEREND…

Keurmerkhouders SMKHet aantal keurmerkhouders is in 2016 wederom gegroeid. SMK dankt allereerst de keurmerkhouders voor hun inspanningen om te voldoen aan de criteria die SMK heeft ontwikkeld. Zij hebben een echte prestatie geleverd en aldus een significante verduurzaming gerealiseerd. Keurmerkhouders mogen zich terecht op de borst kloppen en zich in positieve zin onderscheiden in de markt. Wij weten dat afnemers en ketenpartijen onze keurmerken steeds meer op prijs stellen. Ook gaat onze dank uit aan onze Colleges van Deskundigen, die vele besluiten hebben genomen om deze verduurzaming mogelijk te maken. Telkens hebben onze colleges ambities op het gebied van verduurzaming zo vastgesteld dat ze ook economisch haalbaar zijn. Dat is de basis waarop we met elkaar impact realiseren.


2016 Is het jaar van het zogenaamde ‘supermarktakkoord’. Steeds meer retailers gaan bovenwettelijke eisen stellen aan de teelten van aardappelen, groeten en fruit (AGF). De vakkrant De Boerderij van 7 december jl. gaf aan “dat deze eisen blijvend zullen zijn en Milieukeur certificering een license to produce wordt.” SMK speelt in op deze grootschalige verduurzaming van AGF en gaat hiervoor een speciale projectleider aantrekken en een stakeholdergroep formeren. Samen gaan zij de schaalvergroting van Milieukeur AGF professioneel begeleiden naar allerlei partijen uit de keten, zoals individuele telers en telerorganisaties, teeltadviseurs, handelspartijen, retailers en certificatie-instellingen. Ook harmonisatie met andere certificatiesystemen komt op de agenda. We hebben volgend jaar een flinke klus te klaren!

Voor 2017 zit er ook een aantal nieuwe en interessante projecten in de pipeline, zoals criteriaontwikkeling voor de broei van duurzamere bolbloemen, een pilotproject sierteelt, de ontwikkeling van een Maatlat Schoon Erf, een project gerelateerd aan de verduurzaming van nieuwbouwwoningen, en meer… U hoort van ons!

SMK wenst u een gezond en uiteraard duurzaam 2017.Gijs Dröge
Directeur