Monitoring Integraal Duurzame Stallen

Opdrachtgever: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In het werkprogramma van de Nota Dierenwelzijn (2007) is aangekondigd dat het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een monitoringsinstrument zal opstellen waarmee jaarlijks de voortgang van de realisatie van integraal duurzame stallen kan worden gevolgd. De nulmeting met peildatum 1 januari 2009 is in 2010 uitgevoerd.

Het betreft de jaarlijkse monitoring van het aandeel duurzamere veehouderij en stalconcepten (op basis stallen gerelateerd aan totaal aantal stallen in een sector of dierplaatsen gerelateerd aan het totaal aantal dierplaatsen in een sector) in samenwerking met Wageningen Universiteit Livestock Research (WUR LR) en Wageningen Economic Research (WECR)