Monitoring Integraal Duurzame Stallen

In het Beleidsprogramma van het kabinet Balkenende IV en in de Nota Dierenwelzijn is als ambitie opgenomen, dat in 2011 5% van de stallen in de veehouderij integraal duurzaam zijn, met daarnaast een duidelijk perspectief op grootschalige toepassing in de jaren daarna. Voor de jaren na 2011 werden afspraken gemaakt in het Convenant Duurzame Veehouderij. Om de voortgang vast te leggen wordt jaarlijks een monitor uitgevoerd door de WUR Livestock Research in samenwerking met het LEI en SMK.