Voordelen

SMK ontwikkelt, beheert en toetst criteria voor keurmerken en certificaten. Daarmee wordt duurzamer ondernemen inzichtelijk, betrouwbaar en controleerbaar. Producentenorganisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en behartigers van consumentenbelangen werken mee aan de inhoud van de criteria.

De ontwikkeling en herziening van certificatieschema’s en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Betrouwbaar, transparant en gecontroleerd

De criteria komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van Colleges van Deskundigen van SMK. Hierin zijn o.a. vertegenwoordigd producentenorganisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieuorganisaties, koepelorganisaties, maatschappelijke organisaties (NGO’s), onderzoeksbureaus en eindgebruikers. Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak.
Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria van SMK voldoen.
 

Certificering is het antwoord op:

Toenemende consumentenvraag naar duurzamere producten

Aanbieders 'bewijzen' door middel van een certificaat dat hun producten duurzamer zijn geproduceerd.
 

Afbreukrisico en duurzaamheidsclaims

Retailers kunnen productrisico’s en ongeldige duurzaamheidsclaims niet langer afschuiven op de producent, maar worden hier zelf op aangesproken. Dit vertaalt zich in concrete eisen aan leveranciers en harde claims. Certificering biedt hiervoor een borging.

Beloning van duurzame koplopers

Marktpartijen oefenen druk uit op hun leveranciers om te verduurzamen, bijvoorbeeld de overheid via ‘duurzaam inkopen’ en bedrijven als ProRail in de CO2-Prestatieladder, waarin aanbieders die groene Milieukeur-elektriciteit gebruiken worden beloond.

Toenemende schaarste van grondstoffen

Schaarste van grondstoffen dwingt bedrijven er zuiniger mee om te springen. Door te werken volgens de eisen van de SMK-certificatieschema’s worden besparingen gerealiseerd bij het gebruik van grondstoffen, water, energie, gewasbeschermingsmiddelen e.d. Dit levert ook financiële besparingen op.

Imago

Medewerkers van bedrijven willen zich in toenemende mate verbinden met een maatschappelijk verantwoord opererende werkgever.

Leidraad bij duurzaam inkopen

Organisaties die milieu- en duurzaamheidsaspecten willen laten meespelen bij hun inkoopprocessen kunnen de SMK certificatieschema’s gebruiken als leidraad bij duurzaam inkopen. Inkopers kunnen zo tijdens het inkoopproces gemakkelijker rekening houden met duurzaamheid.

Rentekorting bij leningen

Rabobank geeft een rentekorting voor haar zogenaamde ‘Impact-leningen’. Keurmerkhouders met een certificaat van On the way to PlanetProof, Milieukeur, EU Ecolabel, de Barometer Duurzame Bloemist, Barometer Duurzaam Terreinbeheer en Milieuthermometer Zorg komen hiervoor in aanmerking. Ook is voor een Impact-lening het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij verplicht in combinatie met de keurmerken van Beter Leven, Keten Duurzaam Varkensvlees en Keten Duurzaam Rundvlees.
Het gaat om zakelijke leningen vanaf € 250.000, met een rentekorting tot 0,65%. Bijna 100 keurmerkhouders maakten al gebruik van dit voordeel.

Toenemende vraag naar beleidsinstrumenten van (lokale) overheden voor het meten van integrale duurzaamheid in bedrijfsontwikkeling

Zowel private als (semi-)publieke organisaties hebben in toenemende mate behoefte om op een transparante en betrouwbare wijze producten, diensten en bedrijfsprocessen te verduurzamen. Voorbeelden: