SMK is lid van Vereniging van Schemabeheerders

De Vereniging van Schemabeheerders (VvS) bestaat uit onafhankelijke organisaties die schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken (conformiteitsbeoordeling) ontwikkelen en beheren.  Onafhankelijk betekent in dit verband dat deze schemabeheerders niet zelf conformiteitsbeoordelingen uitvoeren of gelieerd zijn aan een conformiteitsbeoordelende instantie. 

De leden van de VvS hebben zich gecommitteerd aan onafhankelijk, kwalitatief goed schemabeheer en aan de NTA 8813, waarin de voorwaarden daarvoor zijn vastgelegd. Deze norm is opgesteld in samenwerking met verschillende belanghebbenden partijen. De schema’s voor certificatie en inspectie kunnen betrekking hebben op een groot aantal onderwerpen (zoals kwaliteit, milieu, veiligheid), een groot aantal sectoren (zoals industrie, gezondheidszorg) en op producten, diensten en bedrijven. 

Aanleiding 
Met ingang van 1 januari 2017 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) de werkwijze voor het beoordelen en accepteren van schema’s en schemabeheerders ingrijpend gewijzigd. De RvA beoordeelt niet langer de organisaties die schema’s opstellen en beheren. (Het is de RvA op basis van Europese wet- en regelgeving niet langer toegestaan om schemabeheerders als organisatie te beoordelen, omdat dit buiten de door de RvA toegepaste internationale normen voor accreditatie valt). Ze evalueert uitsluitend de inhoud van schema’s als hiervoor één of meer instellingen accreditatie hebben aangevraagd.

Om te kunnen aantonen dat het schemabeheer ook zonder toezicht van de RvA op een hoogwaardige manier wordt uitgevoerd, hebben de schemabeheerders in samenwerking met belanghebbende partijen een alternatief normkader ontwikkeld. Door NEN is dit vastgelegd in de NTA 8813, eisen aan ontwikkeling en beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders. 

Meer info 
Alle informatie, FAQ’s en meer, op de website van de Vereniging van Schemabeheerders