Organisatie

De statutaire naam van SMK is Stichting Milieukeur. De organisatie is in 1992 opgericht op initiatief van de ministeries van VROM en EZ voor de ontwikkeling en het beheer van criteria voor het Nederlandse keurmerk Milieukeur. Bij de oprichting is SMK door het Ministerie van VROM ook aangewezen als ‘Competent Body' voor het EU Ecolabel.

In de loop der jaren is SMK uitgegroeid tot de partner voor het ontwikkelen, beheren en toetsen van transparante duurzaamheidscriteria voor bedrijven, brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Zo is in 1999 de maatlat Groen Label Kas en in 2008 de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur aan SMK toegewezen.

'Op weg naar duurzaam'

'Op weg naar duurzaam...'. Filmpje ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van SMK. In korte tijd krijg je informatie over onder meer hoe de ambitieuze duurzaamheidscriteria tot stand komen, die door het stakeholdersproces draagvlak hebben en (economisch) haalbaar zijn. 'Verduurzamen doe je niet alleen'.

Organisatiestructuur
De stafleden van SMK sturen de processen aan van criteriaontwikkeling, -beheer en –toetsing, evenals certificatie volgens vastomlijnde procedures onder verantwoordelijkheid van Colleges van Deskundigen. De Colleges zijn steeds samengesteld uit vertegenwoordigers van de voor hun sector relevante stakeholders. SMK kent de volgende colleges:

De ontwikkeling en herziening van certificatieschema’s en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Voor het EU Ecolabel certificeert SMK producten en diensten van bedrijven en draagt bij aan criteria-ontwikkeling en –beheer van het Bestuur van het EU Ecolabel in Brussel.

Het Handboek SMK bevat de statuten van de stichting, de reglementen van de verschillende colleges van deskundigen en de processen van klachten, bezwaar en beroep. Ook de certificatiesystemen van Milieukeur en EU Ecolabel evenals de algemene procedure voor het ontwikkelen en beheer van certificatieschema’s zijn in het handboek vastgelegd.